Background Image

Toezicht in 2025

House of Governance ondersteunt toezichthouders en commissarissen bij het proces van samenwerken en verbeteren. We evalueren de samenwerking van de Raad (zowel intern als in relatie tot het bestuur en andere gremia) en brengen systematisch in kaart welke verbeterpunten zij zou kunnen of moeten oppakken. Ook brengen we teamrollen in kaart op basis waarvan lacunes vastgesteld kunnen worden zodat effectiever samengewerkt kan worden of de werving van nieuwe leden kan worden verbeterd. Indien wenselijk ondersteunen we de Raad bij de realisatie daarvan. Enkele voorbeelden uit onze praktijk:

Een stichting met diverse scholen benaderde ons met de vraag of we hen wilde helpen bij het uitvoeren van de jaarlijkse zelfevaluatie. Als gevolg van een bestuurlijke fusie waren de twee Raden van Toezicht samengevoegd en had men behoefte aan een nulmeting. Uit de vragenlijst die vooraf door de individuele leden was ingevuld bleek dat er diverse interne issues speelden mede als gevolg van keuzes die gemaakt zijn in de aanloop naar de fusie en de samenvoeging van de beide Raden. Door in een rondetafelgesprek deze pijnpunten expliciet te bespreken en gezamenlijk oplossingen te benoemen werd duidelijk waar de Raad haar aandacht in de komende periode op moet richten. Deze werden vastgelegd in een korte, heldere rapportage die als houvast dient tijdens de vergaderingen.

Een kinderopvang organisatie stond op het punt een strategische alliantie aan te gaan met een primair onderwijs stichting om zodoende gezamenlijk Integrale Kind Centra te ontwikkelen. Hoewel beide Raden van Toezicht autonoom verbonden bleven aan hun eigen organisatie, bestond er behoefte aan een nadere kennismaking om de gezamenlijke ambities voor de toekomst met elkaar te bespreken. Het organiseren en begeleiden van deze interactieve sessie leidde ertoe dat er aan het einde van deze bijeenkomst met vertrouwen naar de toekomstige samenwerking werd uitgekeken. Beide raden besloten een dergelijke sessie een tot twee keer per jaar te herhalen.

Successen
•    Het uitvoeren diverse zelfevaluaties in onder andere onderwijs, kinderopvang, zorg en woningcorporaties
•    Het begeleiden van een verbetertraject bij een Raad van Toezicht op het gebied van interne samenwerking
•    Het evalueren en optimaliseren van de samenwerking tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur
•    Het optimaliseren van een samenwerkingsverband tussen de toezichthouders van twee organisaties zodanig dat ambities en verwachtingen beter op elkaar zijn afgestemd.
•    Het verkennen van een mogelijke samenwerking tussen enkele zorginstellingen en hoe deze vorm te geven, leidend tot doelgerichte beleidsvoornemens.