Recentelijk solliciteerde ik naar een toezichthoudende functie bij een stichting in het Primair Onderwijs. Na ontvangst van mijn motivatiebrief en Curriculum Vitae werd ik gebeld met de vraag naar mijn confessionele achtergrond. Van huis uit ben ik Humanistisch opgevoed: zingeving aan het (mijn) leven op basis van menselijke waardigheid, verantwoordelijkheid en tolerantie. Met die achtergrond heb ik uitstekend gefunctioneerd in diverse confessionele organisaties, zowel privé (LVVS Augustinus) als zakelijk (Vrije Universiteit Amsterdam, Tilburg University, St KPO Roosendaal). Geen probleem dus, zou je denken…

Maar hoewel ik op alle formele competenties uitstekend aansloot op het profiel, werd ik niet geselecteerd voor de procedure omdat ik niet het geloof van de betreffende organisatie aanhing. De jurist in mij protesteerde: dit is discriminatie! De bedrijfskundige in mij vroeg zich af: waarom laat een organisatie zich weerhouden van een breed aanbod aan talent op basis van een overtuiging? Als toezichthouder vind ik het vooral interessant om de dialoog te voeren in het kader van diversiteit: is het uitsluiten van kandidaat leden van je toezichthoudend orgaan op basis van geloof verstandig? En welke andere competenties en dus ook visies op de maatschappij sluit je daarmee uit (Vrouwen? LHBT’ers? Mensen met een ander geloof)? 

Meredith Belbin is de grondlegger van teamrolmanagement. Gebaseerd op jarenlang onderzoek kwam hij tot het inzicht dat een team het meest effectief is als iedereen een bijdrage levert vanuit een rol waar hij of zij goed in is. Teamleden leveren volgens hem een bijdrage aan de teamdoelstellingen vanuit drie verschillende rollen, nl op basis van hun professionele rol (deskundigheid), hun organisatorische rol (taken en verantwoordelijkheden) en hun teamrol (persoonlijkheid).  

Regelmatig ondersteun ik Raden van Toezicht en Commissarissen bij hun jaarlijkse zelfevaluatie. Steeds vaker gaat dit samen met een evaluatie van hun teamrollen om zo weer even scherp te krijgen welke rollen er in meer of mindere mate binnen de Raad aanwezig zijn, of de verdeling van taken een logische is en of het evenwicht binnen het team geoptimaliseerd kan of moet worden. Leuke sessies die vrijwel altijd tot nieuwe inzichten of verbeterpunten leiden.

In de praktijk van het toezichthouden is veel oog voor diversiteit als leeftijd, gender en/of culturele achtergrond. Diversiteit acht men van belang om op die manier het toezichthouden vanuit een breed maatschappelijk gedragen Raad optimaal te kunnen laten functioneren. Ik deel die mening van harte en ben benieuwd naar jullie ervaringen!